W Polsce nie ma warunków do realizacji przepisów

W procesie dostosowywania polskiej gospodarki do norm unijnych, bardzo istotne miejsce zajmują regulacje państw Piętnastki, dotyczące ochrony środowiska. Dobre przystosowanie przedsiębiorstwa do europejskich norm środowiskowych to element, który może zadecydować o jego konkurencyjności, a nawet dalszym istnieniu.

- W wyniku zakończonych negocjacji z UE zmieniono istniejące polskie prawo środowiskowe, a także wprowadzono zupełnie nowe regulacje prawne, jak np. ustawa o odpadach, opłaty produktowe itp. Obecnie, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego opartego o normę ISO 14001 lub system EMAS oraz uzyskanie certyfikatu czy wpisu do odpowiedniego rejestru europejskiego, daje firmie możliwość wejścia do elitarnego klubu wtajemniczonych w arkana podziału rynku europejskiego - mówi Ryszard Pazdan, prezes spółki Atmoterm.

Prawo a dostosowanie

Zamknięcie negocjacji z Unią Europejską świadczy o pewnej spójności prawa polskiego z unijnym, jednak nie oznacza to, że ten etap dostosowania został ostatecznie zakończony. Polskie regulacje prawne muszą być ciągle dopasowywane do zmieniających się i nowo powstających norm prawnych UE. Proces ten jest niezwykle skomplikowany i bez odpowiedniego wsparcia rządu polskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie sprostać tej ciągle zmieniającej się sytuacji. Zarządy większości firm nie mają bowiem świadomości tych zmian. Niewielu menedżerów zdaje sobie np. sprawę, iż uzyskanie wymaganych jeszcze w 2003r. pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających tzw. BAT, czyli najlepsze dostępne techniki, oznacza konieczność dokonania zasadniczych zmian technologicznych, zaś brak zezwolenia może się wiązać nawet z zaprzestaniem działalności.

- Mimo że polskie przepisy środowiskowe są w zasadzi zgodne z wymaganiami Unii, to ich realizacja może sprawić administracji państwowej czy też bezpośrednio przedsiębiorstwom ogromne problemy. Wynika to ze znacznej liczby tych przepisów, ograniczonej znajomości ich treści i wymagań, nawet przez organy administracji lokalnej czy wyspecjalizowane instytucje - twierdzi Artur Repetski, kierownik działu zintegrowanych systemów zarządzania w Bureau Veritas.

(...)

Artykuł Łukasza Gromkowskiego zamieszczony w Pulsie Biznesu dnia 3 marca 2003

UWAGA! Artykuł pochodzi ze strony internetowej www.holtec.com.pl | webmaster: www.yanah.info